Home / NEWS TODAY / Press Releases English

Press Releases

This section outlines official Press and Media Statements issued by the Ministry of Information and Communications in addition to Press Releases from the Prime Minister's Office and other Government Ministries and Departments.

Tālanga Fakafonua ke fa’u ha tu’utu’uni ngāue felāve’i mo e vai mo e ma’a ‘o e ‘ātakai

E-mail Print PDF

21st July, 2017 Na’e fakaava ‘e he Pule Ngāue ‘o e Potungāue Mo’uí, Dr. Siale ‘Akau’ola ha tālanga fakafonua ‘aho ‘e taha ki hono fa’u ha tu’utu’uni ngāue fekau’aki mo e ma’a ‘o e vaí mo e ‘ātakaí ‘i he pongipongi ‘aneafi ‘i he fale fakataha’anga ‘o Fa’oneluá.

Na’e laka hake ‘i he toko 50 ‘a e ni’ihi na’a nau kau atu ki he fakatahá ‘o kau ai ‘a e kau fakafofonga mei he ngaahi Potungāue ‘a e Pule’angá, kau ‘Ofisa Kolo, kau Pule Faka-vahe pea mo e Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule’angá.

‘I he me’a fakaavá ‘a e Dr ‘Akau’ola, na’á ne fakamahino ai ki he kau ma’u fakatahá ‘a e ngaahi founga ki hono fa’u ‘o ha tu’utu’uni ngāue.

“‘Oku ‘i ai ‘a e me’a lalahi ‘e tolu ki hono fa’u ‘o ha tu’utu’uni ngāue, ‘uluakí kuo pau ke tau mahino’i ‘a e palopalemá ko e hā ‘a e palopalemá, ‘aki ‘etau ‘ilo’i ‘a e tūkunga ‘oku tau ‘i ai he taimí ní, ‘a ia ko hono uá te tau fa’u leva ‘a e tu’utu’uni ngāué, fu’u fiema’u ‘aupito ‘a ho’omou tokoní ko kimoutolu ia temou hanga ‘o fakahoko ‘a e tu’utu’uni ngāué ki he kakaí ‘o a’u kia kimautolu.”

Na’á ne fakamamafa’i foki ki he kau ma’u fakatahá ‘a e ngaahi taumu’a kuo pau kenau fakakaukau ki ai lolotonga ‘enau fakahoko ‘a e tālanga ko ‘ení, ‘o kau ki ai ‘a e fakapapau’i pe ‘oku ma’u ‘e he taha kotoa ‘o a’u ki he fanau iikí ‘a e vai ‘oku ma’a.

“Ko e me’a mahu’inga ke mou fai hono talatalanoa’i ‘i he ‘ahó ní ‘a hono fakakaukau’i pe ‘oku a’u ki he tokotaha kotoa ‘i he ‘apí ‘o a’u ki he fānau iiki ‘a e vai ‘oku ma’á, ko e vai koia ‘oku ha’u mei fe? Ko hai ‘okú ne tokanga’i ‘a e vai koiá? Ko hai ‘a e komiti vai ‘o e koló? ‘Oku tauhi nai ‘a e ‘ātakaí ke ma’a? Ko e waste authority pe ko kitautolu ‘oku totonu ketau fai e ngāue ko ‘eni? ‘E tolonga nai ‘a e vai ko ‘ení ki he kaha’ú ? Pe ko ‘etau ngāue’aki pē ‘e kitautolu he ‘ahó ni pea ‘alu hake ‘etau fānau ‘atautolu ‘oku ‘ikai ke to e ‘i ai ha vai ia ke ngāue’aki.”

Na’e pehe foki ‘e Dr. ‘Akau’ola ‘oku ‘i ai hotau fatongia he ‘oku ‘alu ‘a e ‘uli mo e kinoha’a ‘o ‘etau ngāué ‘o ‘uli’i ‘a hotau ‘ātakaí mo ‘etau ma’u’anga vaí. ‘Ikai ke ngata aí ka ‘oku tau tu’u lavea ngofua foki ki he ngaahi nunu’a kovi ‘o e feliuliuaki ‘o e ‘eá mo e pehē ko ia ‘e nga’unu ki ‘olunga ‘a e ma’olunga ‘o e tahí.

“ Te ne hanga ‘o uesia hotau vaí kapau tetau ta’etokanga’i te ne hanga ‘o maumau’i ‘a e tu’unga ‘oku ‘i ai ‘a ‘etau ma’u’anga vaí.”

‘I he fakamatala ‘a e ‘Inisipēkita  Pule ‘i he tafa’aki ki hono tokangaekina ‘o e ‘ātakaí mei he Potungāue Mo’uí, Sela Fa’u na’á ne pehē ‘oku ‘i ai mo e ongo lao kehe ‘e ua ‘oku fiema’u ke nau felālāve’i pe tu’utu’uni ngāue ko ‘eni ‘oku fai hono talanoa’i.

“’Oku mahu’inga ‘aupito he ‘oku ‘i heni mo e ngaahi kupu fengāue’aki kehé, he ‘oku ‘i ai pē ‘a e Water Bill pea ‘oku ‘i ia pē mo e Draft Sanitation Regulation ka kuo pau pē ke fai hono fa’u ‘a e tu’utu’uni ngāue ko ‘ení ke fakafelāve’i mo e ongo lao koiá.”

Na’e fakahā foki ‘e Sela ‘oku mahu’inga ‘a e fengāue’aki mo e kakaí ‘e toe leleiange ai ‘a e fakahoko fatongiá tautautefito ki he ma’a ‘o e ‘ātakaí pea pehē ki he ngaahi ma’u’anga vai fakakoló.

Hili ‘a e ako ko ‘ení ‘e toe ‘i ai mo ha ngaahi ako ‘a muiange ki he ngaahi ‘otu motú, pea mo e ngaahi koló ki mu’a pea fakahoko hono fa’u ‘o e tu’utu’uni ngāué.

Na’e fakapa’anga ‘a e polokalamá ‘i he Kautaha Mo’ui ‘a Māmaní (WHO).

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungāue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki e ‘Ea mo e Fetu’utaki.

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 1784

Who's Online

We have 598 guests online

PUBLIC ENTERPRISES