Home / THE PUBLIC SERVICE / 14 Govt. Ministries / Commerce, Tourism & Labour

Commerce, Consumer,Trade, Innovation & Labour

MINISTRY COMMERCE AND TOURISM

Welcome to the Ministry of Commerce and Tourism as effective from 1 May 2012, and in line with restructuring, the following ministerial re-assignments as was known as Ministry of Labour, Commerce and Industries. Your online front door to Tonga government services on companies, investment, industrial relations, labour market information, intellectual property rights, consumer rights, occupational safety and health.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Minister for Commerce, Consumer, Trade, Innovation and Labour - Hon. Dr. Tu'i Uata
CEO for Labour, Commerce and Industries - Mr. Edgar Cocker

CORE FUNCTIONS:

The Ministry of Labour, Commerce, and Industries is the primary licensor, control body for Labour, Commerce, and Industries in the Kingdom of Tonga.

This ministry controls Company Registration, Issue of Development License, Issue of Trade License, Issue of Export License, Issue of Import License,Grant of Incentivess andLease of Industrial Land. The Ministry also operates the following service; Industrial and Business Advisory Service; Export Market Promotion;Skills Training;Assistance with Employment in the Private Sector;Trade Promotion.

The Ministry has seven divisions which includes:

  • Labour
  • Commerce
  • Intellectual Property & Company Registration
  • Co-operatives and Credit Unions - The Cooperative Societies and Credit Union Division is committed to promote and advance the Cooperatives and Credit Unions Movements in Tonga by fostering self-sustaining cooperatives and credit unions that create employment, generate income and enhance the social welfare of their respective communities. These are guided by the Cooperatives Societies Act, 1973 and Credit Unions Act, 1977. The Division draws its focus on the following services: 1. Promotion of Cooperative Society Movement's Movement.;  2. Training of Cooperatives and Credit Unions members.; 3. Provide inspection of Accounts.; 4. Auditing of Financial Reports. ;5. Policy Advice and Law Enforcement.
  • Trade - Tonga Trade Division of the Ministry was established in January 1997. The Division dedicated to assist in expanding and diversifying Tonga's export earnings by fostering and promoting sustainable export trade. The core functions of Tonga Trade are as follows:  1. Export Promotion; 2. Market Research and Development; 3. Trade Policy and Information
  • Small Industries - The Small Industries Centre is consists of thirty five (35) industries from both the manufacturing and service sectors. All factory sheds and nursery buildings are fully occupied and empty land plots are also sub-leased for the purpose of constructing private owned buildings.
  • Industry - The Industry Division is committed to foster investment and to facilitate industrial development in Tonga. These are guided by the Foreign Investment Act, 2002 and the Industrial Development Act of 1978 . The Industry Division draws its focus on the following services: - 1) Management of the Industrial Development Incentives; 2) Investment Promotion Activities; 3) Private Sector Development Services; 4) Investment Policies

RESOURCES:

Some useful information regarding business start-up procedures: (Download a full Business Startup Kit)

CONTACT INFORMATION:

For more information on the services available from MLCI, contact them at the below address.

MLCI Head Office in Nuku'alofa

Mr. Edgar Cocker, CEO Ministry of Commerce, Consumer, Trade, Innovation & Labour, Latai Estate, Cnr Tupoulahi & Salote Road, Fasi-mo e-afi P.O. Box 110 Nuku'alofa TONGA‘Ikai Kau ‘a e memipa ‘a Tonga ni ki he Kautaha Fefakatau'aki ‘a Mamani (WTO) pea mo e Tu'unga Faka'ekonomika ‘o e ‘Aho ni

E-mail Print PDF

02 Novema, 2009.

‘Oku mahu'inga ‘aupito ki he Potungaue ke fakamahino ki he kakai ‘o e fonua, ‘oku ‘ikai ke fekau'aki e tu'unga faka'ekonomika ‘o e ‘aho ni, pea mo e memipa ‘a Tonga ki he "Kautaha Fefakatau'aki ‘a Mamani" pe WTO. ‘Oku makatu'unga eni mei he tukuaki'I mamafa ‘e he Tohi Tangi ‘a e Kautaha Fakafonua ma‘ae Kakai Fefine (Tongan Women National Congress) ‘o pehee ‘oku "To lalo lahi ‘a e tu'unga faka'ekonomika ‘a e Fonua ‘i he'etau kau ki he Kautaha Fefakatau'aki ‘a Mamani"

‘Oku mahu'inga ke fakamahino ‘a e,'Uhinga ‘o e fokotu'utu'u moe taumu'a ‘a e Pule'anga ke huu ‘a Tonga ki he "Kautaha Fefakatau'aki ‘a Mamani", pea mo vakai tonu ki he ngaahi lipooti tau'ataaina mei tu'apule'anga ‘o e tu'unga faka'ekonomika ‘a Tonga. ‘Oku lava ke ne fakapapau'i, ‘a e ‘ikai ke fekau'aki e tu'unga faka'ekonomika ‘o e ‘aho ni, pea mo e huu ‘a Tonga ‘o memipa ‘i he "Kautaha Fefakatau'aki ‘a Mamani." ‘I he ngaahi ‘uhinga ko e ni, ‘oku ne fakamahino, ko e tukuaki'I mamafa na'e fai ‘e he Tohi Tangi ‘a e Kautaha Fakafonua ma‘ae Kakai Fefine, ‘oku ta'e-‘uhinga, pea ‘ikai hano fakamo'oni pe makatu'unga lelei.

Ko hotau ki'I fonua ni ‘oku fu'u si'isi'i pea ‘oku pelepelengesi ‘a hono ‘ekonomika ‘I he tu'u fakafeitu'u ‘I he Pasifiki pe fakamamani lahi, koe'uhi ‘oku fakafalala ‘aupito ‘a Tonga ki tu'apule'anga ki hono huu mai e ngaahi koloa tefito ki he fonua ‘o fu'u lahi ange fau he ngaahi koloa ngaohi ‘I Tonga ni ke huu atu ki tu'apule'anga. Koe'uhi ko e si'isi'I e fonua, ‘oku ‘ikai ke tau malava ke pule ki he mahuinga ‘o e ngaahi koloa ‘i tu'apule'anga hangee ko e penisini/lolo, ngaahi koloa me'atokoni, koloa langa pea moe ngaahi koloa kehe. Koe'uhiaa ko ‘etau si'isi'i, moe fakafalala ‘a e fonua ki he'etau fefakatau'aki mo tu'apule'anga pea tu'u laveangofua ‘a e ‘ekonomika, na'e mahu'inga pea fakapotopoto ki he Pule'anga, ke malu'I lelei mo tokateu e fonua ‘aki ha ngaahi fokotu'utu'u fakalelei ki he ‘ekonomika koe'uhi ko e ngaahi ta'au ‘o e fefakatau'aki mo e fekau'aki faka‘ekonomika ‘a Tonga ki he Pasifiki mo mamani lahi.

Koe'uhinga ia na‘e huu leva ‘a Tonga ‘o memipa ki he "Kautaha Fefakatau'aki ‘a Mamani" pea koe konga pee ‘o e ngaahi polokalama fakalelei kehekehe ‘a e Pule'anga na'e mahu'inga ki hono tokateu e fonua ki he fefakatau'aki mo tu'apule'anga. ‘I he a'u mai ki Sepitema ‘o e 2009, koe ngaahi fonua ‘e 153 ‘oku memipa ki he "Kautaha Fefakatau'aki ‘a Mamani". Tanaki ki ai mo e ngaahi kautaha lalahi ‘e 76, kuo osi foaki ange ke nau memipa kae ‘ikai kau he alea, pea koe fonua leva ‘e 40, ‘oku nau kei fakakakato ke nau memipa kau ai ‘a Ha'amoa pe a mo Vanuatu.

Ko e mahu'inga moe lelei ‘a e memipa ‘a Tonga ki he "Kautaha Fefakatau'aki ‘a Mamani" ‘oku kau ai ‘a e faingofuaange ‘a e fefakatau'aki moe ngaahi fonua memipa ‘e 153, kau ai ‘a e ngaahi fonua ‘oku lahi ‘enau fefakatau'aki mo Tonga hangee ko Nu'usila, ‘Aositeleia, Siapani, Siaina. ‘Oku mahu'inga foki moe ngaahi founga ‘a e Kautaha ni ki hono vete ‘o e ngaahi faingata'a'ia mo e fetokehekehe'aki ‘i he fefakatau'aki (Disputes Settlement Procedures). Na'e pau ke fakahoko ‘e he Pule'anga moe ngaahi liliu ko e konga ‘o hono tokateu ‘o e fonua ki he fefakatau'aki fakamamani lahi. Na'e kau ki ai ‘a e fakalelei ki he kau ngaue ‘a e pule'anga, ngaahi liliu ki he langa hake ‘uu kautaha taautaha, fakalelei'i e tu'utu'uni ki he laiseni pisinisi, ngaahi kautaha moe ngaahi kautaha muli ke nau ‘inivesi ‘i Tonga ni ke toe leleiange ‘a e ‘atakai faka-pisinisi. Na'efakalelei mo e ngaahi tu'utu'uni ki he tanaki tukuhau, kau ai ‘a e tukuhau ki he pa'anga huu mai ke tuha ange mo taau, tukuhau ngaue'aki, pea moe ngaahi faingamalie ki he kau ngaue leipa ki Nu'usila mo ‘Aositelelia koe fakalahi ai pe ‘a e ngaahi faingamalie ki he kakai ‘o e fonua.

‘Oku mahu'inga ke toe fakatokanga'i koe ngaahi faingamalie ‘o e huu ko ia ‘o memipa ‘i he "Kautaha Fefakatau'aki ‘a Mamani" kuo pau ke hoko atu hono ngaue'i e ngaahi fokotu'utu'u ‘a e Pule'anga ke lelei koe'uhi ke ma'u e ngaahi monu'ia ‘o e memipa. ‘Oku tatau pee eni mo e huu ki ha ako lelei pea ‘oku pau pee ke toe feinga mo ako malohi e tamasi'i ako koe'uhi kae lava he sivi, pe ko ‘ete ngoue, pea pau ke tauhi lelei mo ma'ala'ala kae ola lelei. ‘Oku pehee pee mo e ngaue ‘a e pule'anga ke fakaola ‘a ‘etau memipa ki he "Kautaha Fefakatau'aki ‘a Mamani" ‘a e ngaue ke fakatupulaki hono akofi e kakai ‘o e fonua ki he ‘ilo mo e taukei fakakaungaue ke tokoni ki he langa e fonua, ngaue ke langa e ngaahi ngaue lalahi faka-lukufua kau ai ‘a e hala pule'anga, uafu, mala'evakapuna ke faka'ai'ai e langafonua pea mo hono poupou'i mo faka'ai'ai ‘a e ‘atakai fakapisinisi ke tokoni ki he ngaahi kautaha ke tupulaki e fa'u koloa pea mo e fakalakalaka ‘a e ‘ekonomika ‘o Tonga.

Neongo e ngaahi ngaue langa fonua mo faka'ekonomika ‘a e Pule'anga, na'e mahino ‘a hono uesia lahi ‘o e ngaahi ngaue ni mei ha ngaahi me'a lalahi na'e hoko fakalotofonua ‘e ua, pea moe ngaahi me'a ‘e ua na'e hoko ‘i tu'apule'anga lolotonga e ta'u ‘e 5 kuohili, ke ne fakafaingata'a'ia'i e tu'unga faka'ekonomika ‘o e ‘aho ni. ‘Oku kau ki ai ‘a e:

• Tukungaue ‘a e kau ngaue fakapule'anga ‘i he 2005 pea mo hono fakapa'anga ‘a e hiki vahenga, ‘a ia na'e hoko lolotonga e fakalelei ki he kau ngaue fakapule'anga;
• Ngaahi maumau na'e hoko ki Nuku'alofa ‘i he ‘aho 16 ‘o Novema 2006 ‘a ia na'e vela pea ‘auha ai konga lahi ‘o e feitu'u fai'anga pisinisi ‘i Nuku'alofa, pea holoa ai mo e falala mo e fie pisini ‘a e kakai pisinisi;
• Hiki lahi ‘i he mahu'inga fakatu'apule'anga ki he ma'u'angaivi (lolo mo e penisini) pea moe ngaahi mahu'inga ki he koloa me'atokoni; pea moe
• To lalo faka'ekonomika fakamamani lahi ‘oku ne uesia ai ‘a e lii pa'anga mai hotau kainga mei muli ki Tonga ni.

Ko e ngaahi me'a lalahi ‘i ‘olunga ‘oku mahino na'e ne fakatupunga ‘a e tukunga lolotonga ‘o e ‘ekonomika ‘o e fonua. ‘Oku tatau foki ‘a e ngaahi me'a ni mo e ngaahi lipooti tau'ataina ‘i he ta'u 2009 ki he ‘ekonomika ‘o Tonga. Na'e kau ai ‘a e lipooti ‘a e International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB) pea moe Economic Update ‘a e Pule'anga ‘Aositelelia. Makatu'unga mei he ngaahi fika fakata'u mo e lipooti ‘a e ngaahi kautaha tau'ataina ni, na'e mahino ‘a e ‘ikai pea masiva ke fakamo'oni'i ha fekau'aki pe ha fa'ahinga felave'i ‘e taha ‘a e tu'unga ‘oku ‘i ai ‘a e ‘ekonomika ‘a Tonga mo ‘ene hoko koe memipa ‘i he"Kautaha Fefakatau'aki ‘a Mamani". ‘I hono fakaikiiki;

• Na'e lipooti ‘e he IMF ko e fakaakeake ‘a Tonga mei he maumau ne hoko ‘i he 2006 ‘oku uesia lahi ia ‘e he ngaahi tuunga ‘o e ekonomika fakafonua mo fakamamani lahi foki. Na'e fakamamafai ai ‘e he IMF, ‘e holo ‘a e tupu faka'eokonomika ki he ½ peseti I he 2008/09 moe 2009/10, koe'uhi koe fakangatangata ‘a e ngaahi noo fakapisinisi koe lahi ‘a e ngaahi noo ta'e taa. ‘E toe faingata'a ange tu'unga faka'ekonomika ‘oka toe holoa lahiange ‘a e pa'anga lii mai mei muli koe'uhi ko e uesia fakamamanilahi ki he ‘ekonomika ‘o e ngaahi fonua ‘oku lahi e lii pa'anga mai mei ai;
• Koe lipooti ‘a e ADB ne mahino ‘a e holoa ‘aki ‘e he pa'anga lii mai mei muli ‘aki ha peseti ‘e 14 ‘i he a'u maiki Sune 2009 koe'uhiaa koe too lalo faka'ekonomika he ngaahi fonua lii pa'anga mai ki Tonga ni. Pea ko hono ola, na'e fakafuofua ‘e toe holoa ‘a e ‘ekonomika ‘aki ‘a e ½ peseti ‘i he 2008/09. Nae toe fakamamafa'i ‘e he ADB ‘e kei tuu lavea ngofua pe ‘a e fonua ki he tu'unga mo e feto'aki ‘a e pa'anga lii mai mei muli pea mo e too lalo faka'ekonomika he ngaahi fonua ‘oku lahi a e lii mai mei ai;
• Na'e lipooti foki ‘e he Savea ‘a e Pule'anga ‘Aositelelia ki he ‘Ekonomika ‘a e Pasifiki, 2009 ‘o pehee ko Tonga pee mo Ha'amoa oku ha fakalakalaka faka'ekonomika pea ngali tena malava ke fakakakato e ngaahi taumu'a lalahi ‘oku ‘iloa ko e MDG goals. Na'e fakapapau'i ‘e he lipooti ni na'e uesia lahi ‘a e ‘ekonomika ‘a Tonga ‘i he 2007 tupu mei he maumau fakapule'anga ne hoko ‘i he 2006, pea mo e uesia ‘e he ngaahi me'a lalahi ‘o kau ai ‘a e ma'olunga ‘o e mahu'inga ‘o e ngaahi koloa me'atokoni mo e lolo, pea mo e too lalo faka'ekonomika fakamamani lahi.

Koe ngaahi fakamahino pea mo e ngaahi fakamo'oni i ‘olunga, ‘oku ne fakapapau'i ki he Potungaue, koe ngaahi tukuaki'i mamafa ‘na'e fai ‘e he Tohi Tangi ‘a e Kautaha Fakafonua ma‘ae Kakai Fefine (Tongan Women National Congress) ‘o tukuaki'i ‘oku "To lalo lahi ‘a e tu'unga faka'ekonomika ‘a e Fonua ‘i he'etau kau ki he Kautaha Fefakatau'aki ‘a Mamani" ‘oku ta'e-‘uhinga, ta'efakapotopoto pea ‘ikai hano fakamo'oni pe makatu'unga lelei.


Ministry of Labour, Commerce and Industries
2 Novema ‘Okatopa 2009.

Last Updated ( Wednesday, 22 June 2011 23:37 )
 
Page 35 of 37

Who's Online

We have 182 guests online

PUBLIC ENTERPRISES