Home / THE PUBLIC SERVICE / 14 Govt. Ministries / Internal Affairs / Fakamafai’i ‘e he CCECC ‘a e Fletcher ke nau langa ‘a e Uafu ko Vuna fo’ou

Fakamafai’i ‘e he CCECC ‘a e Fletcher ke nau langa ‘a e Uafu ko Vuna fo’ou

E-mail Print PDF
25 Sune, 2010

Kuo foaki mo fakamo'oni 'a e aleapau 'i he 'aho ni ke toe langa fo'ou 'a e Uafu talaa koia 'o e 'Otu Felenite, 'a e Uafu ko Vuna. Pea 'e fai ia 'e he Kautaha Langa Fletcher Construction Ltd. 'o Nu'usila. Kuo fakamo'oni ai 'a e Fletcher Construction mo e Kautaha Langa Fakalakalaka mei Siaina (CCECC) ke langa 'e he Kautaha mei Nu'usila ha Uafu mo ha taulanga ke lava e ngaahi Meili Sitima lalahi 'aupito 'o a'u ki he toni 'e 130,000 'o ha'i ki ai mo ngaue'aki. Ko e Uafu fo'ou ni kuopau ke loloto fe'unga ki he ngaahi vaka lalahi pehe pea mo e fofonga fo'ou foki ia 'o e Nuku'alofa fo'ou 'oku lolotonga langa'aki e pa'anga noo mei Siaina. Ko e konga pe 'eni 'o e polokalama langa fakalakalaka 'o Nuku'alofa 'aia ne 'osi aleapau ai 'a e Pule'anga Tonga mo e CCECC ke fakapa'anga'aki 'a e noo makehe koia mei he Pangike Ngaue Fakavaha'apule'anga 'a Siaina(EXIM BANK of CHINA) ki he Pule'anga Tonga. Pea ‘oku loto lelei ai 'a e CCECC ke fakangofua'i 'i ha aleapau 'a e Fletcher Constructions kenau fai 'a e langa ni ma'a Tonga.

'Oku mahino foki ka lava e langa kafakafa ni 'e fakamavahe'i mai 'a e ngaahi folau meili sitima ia mei he taulanga faka-Komesiale ko Queen Salote ke fakatu'uta hangatonu pe 'a e kau pasese m oe kakai mei he ngaahi meili ki he loto kolo fakakomesiale 'o Kolofo'ou.

Ne talu pe foki e kau mai 'a e Fletcher mai he kamata'anga 'i he 'enau ngaue fakataha mo e BECA Engineering 'o Nu'usila ki hono fokotu'utu'u mo ta 'a e ngaahi palani faka'enisia 'o malava ai 'a e ngaue ni 'o a'u ki ki tu'unga ko'eni 'i he 'aho ni.

Ko e taha 'o e ngaahi ngaue mahu'inga taha felave'i mo e toehuke ko'eni 'a Uafu ko Vuna, ko e fiema'u koia ke fakapapau'i 'e 'ikai uesia 'e taha 'a e 'atakai 'o e ngaahi mataa fanga 'o Nuku'alofa pea pehee ki he kotoa 'o e tafa'aki Hangai-Tokelau 'o Tongatapu ni. Ko e kautaha Tonga koia koe GeoCare & Petroleum Consult Ltd. 'a Fuka Kitekei'aho ko ia na'e fakafatongia'aki 'a e fakatotolo'i mo siaofi fakasaienisi'i 'a e kotoa 'o e ngaahi palani ngaue, pe 'oku malu mo pau pea 'oua na'a 'iai hano nunu'atamaki ki he 'atakai pea mo natula. Ne fakahu atu 'e he Kautaha Tonga ko eni, ha lipooti fakaikiiki 'o 'enau fakatotolo ki he 'ofisi 'o e 'Eiki Minisita 'o e 'Atakai pea 'oku mau tui tatau 'e 'ikai 'aupito hano uesia 'e he langa ni 'a e 'atakai, ka 'e tokoni lahi kene tafi'i atu 'a e konga lahi e kelepulu 'oku ne lolotonga 'u'ufi 'a e ngaahi konga limu pea pehe ki he maka mo e feo mo'ui 'o e konga tahi ni.
Kuo kamata ke haa mai e ngaahi tokanga mei he ngaahi kautaha Meili Sitima mo e takimamata ki he fokotu'utu'u 'a Tonga ko'eni ki he langa e uafu makehe pe ma'ae meili sitima. Ko e kautaha meili sitima ko e P&O 'o Pilitania pea mo honau ngaahi kau fakafofonga 'Aositelelia, Carnival Australia pea pehe ki he Princess Lines 'o Maiami, Florida mo ha toe pisinisi folau meili sitima kehe kuo nau fetu'utaki hangatonu mai ki he ngaahi faka'eke'eke. Kuo fakaha foki 'e he P&O ko'eni tenau 'unuaki'i mai 'a e taha honau ngaahi vaka meili sitima toni 'e 6 mano 5 afe mei 'Iulope mo e Tahi Kalipiane ke taulaga 'i 'Okalani, Nu'usila pea ke lele mai ki he ngaahi 'Otu motu e Pasifiki. Koia ai koe faingamalie faka'ofo'ofa 'aupito 'eni, 'a 'ene tu'u fakasiokalafi mo fakapisinisi ki he tali meili sitima mo tali folau 'eve'eva. Ko e palani mo e faka'amu ma'a Nuku'alofa ni, ke kau ai leva ki he taulanga 'e folaua 'e he vaka ni pea tanaki atu ia ki he ngaahi vaka 'o e ngaahi kautaha kehe. 'E lava lelei foki ke fakatu'uta mai ha kau folau 'eve'eve 'e toko 2 afe tupu 'i he 'ene folau mai kotoa pe.

Ko e ngaahi faingamalie faka'ekonomika 'e malava ke fakatupu 'e he ngaahi fokotu'utu'u ko 'eni e fu'u malohi mo fefeka 'a 'ene ha mai mo malava ke faka'aonga'i 'e ha taha 'i Tongatapu. 'I he taimi tatau, tu'unga 'i he ofi mai 'a Vava'u, 'oku fai 'a e sio ke foua foki mo Neiafu ‘e he ngaahi Meili hili pe ‘enau mavahe atu mei Nuku'alofa ni. Ko ha ongo taulanga ‘e ua ‘oku na natula kehekehe ka ‘i he fonua tatau, pea ‘e po taha mei he, ki he, ‘io, ko ha faingamalie tu'ukimu'a ke tau nimasi ai leva mo faka'aonga'i. ‘I he taimi tatau ‘oku fokotu'utu'u ‘e he ‘ofisi Tonga Tourism ha ngaahi feinga takimamata ‘a ia ‘e ‘oatu hangatonu atu ai ‘a e kau folau ‘eve'eva ke nau ‘inasi mo kau hangatonu ‘i he ‘etau ngaahi ngaue mo e faiva pe katoanga faka'aho ‘i hotau ngaahi kolo takitaha pe ko ha kolo longomo'ui".

NGATA'ANGA /ENDS.

Tuku atu mei he Potungaue Ma'u'anga Fakamatala moe Fetu'utaki, Nuku'alofa.  Issued by Nuku'alofa Development Cooperation.

Last Updated ( Friday, 08 July 2011 21:30 )  

Who's Online

We have 189 guests online

PUBLIC ENTERPRISES