Chancellor ‘o e ‘Univesiti ‘o e Pasifiki

E-mail Print PDF
13 Me 2013 ENGLISH | Kuo finangalo lelei ‘a  ‘Ene Afio Tupou VI ko e Tu'i, ki he fakaafe ‘a e Kosilio ‘o e Univesiti  ‘o e Pasifiki Tonga ki he Lakanga ko e Chancellor ‘o e ‘Univesiti, ‘i he vaha'a taimi mei he ‘aho ‘uluaki ‘o Siulai 2013 ki he ‘aho 30 ‘o Sune, 2014.

Ko e fakaafe eni ki he ‘Ene ‘Afio ko e Tu'i, hili ‘a e Tu'utu'uni ‘a e Fakataha ‘a e Kosilio hono 75 na'e fakahoko ‘i Suva, Fisi ‘i he ‘aho 6 ‘o Novema 2012.

Ko e Chancellor ko e Fakalangilangi Tu'ukimu'a  ia ‘o e ‘Univesiti  pea koia ‘oku ne foaki ‘a e ngaahi mata'itohi mo  e faka'ilonga Ako ‘o e ‘Univesiti.

‘E hoko ‘a ‘Ene Afio Tupou VI  ko e Chancellor hono 20 ‘o e ‘Univesiti.  ‘E hokoatu ‘e he ‘Ene ‘Afio ‘a e tukufakaholo ‘o e kau Taki Tu'u ki mu'a ‘o e Pasifiki na'a nau Chancellor ‘i he Univesiti, ‘o kau kiai ‘a e  La'aa Kuo Unga Fonua, Taufa'ahau Tupou IV; H E Hammer De Roburt ‘o Naulu;  Rt Hon Ratu Sir Kamisese Mara ‘o Fisi, Rt Hon Ieremia Tabai ‘o Kilipati; ‘Eiki Ha'amoa H.H Susunga Malietoa Tanumafili II, Sir Geoffrey Henry ‘o e ‘Otu Motu Kuki;  H.E. Litokwa Tomeing ‘o  e Lepapilika ‘o e ‘Otu Motu Marshall, Taki lolotonga ‘o Ha'amoa  H.H Tui Atua Tupua Tamasese Efi  pea mo e Kovana Seniale ‘o e ‘Otu Solomone, Sir Frank Kabui

Ko e Chancellor lolotonga ‘o e Univesiti ko H E Aliki Faipule Kerisiano Kalolo, ‘Ulu o Tokelau ‘aia ‘e ngata ‘a ‘ene fai fatongia ‘i he ‘aho 30 ‘o Sune, 2013.

‘E toki katoanga'i ‘a e hoko ‘a ‘Ene ‘Afio ko e Chancellor ‘o e ‘Univesiti ‘i he uike faka'osi ‘o Siulai, kimu'a ‘i he Katoanga Foaki Mata'itohi ‘a e Va'a ‘o e ‘Univesiti ‘i Tonga ni.

NGATA'ANGA

Tukuatu mei he: Lord Chamberlain, 'Ofisi 'o e Palasi, ‘Aho 13 ‘o Me, 2013.

Last Updated ( Monday, 13 May 2013 14:28 )  

Who's Online

We have 283 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES