Me'a 'a 'Eiki Frederica Tuita he faja'ilonga'i e kamata ngaue 'Ahanga Foa

Tuesday, 05 March 2013 12:40
Print

28 Fepueli 2013 Ko e tatau 'o e  me'a 'a 'Eiki Frederica Fatafehi 'o Lapaha Tuita, lolotonga hono faka'ilonga'i 'o e kamata 'o e ngaue ki he fakalelei'i 'o e 'Ahanga 'oku ne fehokotaki 'a e 'Otu motu Foa mo Lifua 'i Ha'apai 'a ia na'e fakahoko he 'aho 28 Fepueli, 2013.

Tapu moe ‘Afio ‘a e ‘Otua Mafimafi ‘i hotau lotolotonga.

Tapu mo Hou’eiki mo Ha’a Matapule.

Tapu mo Faifekau, mo Ha’a Lotu

Pea ‘oku ou kole keu fakamalumalu atu pe mu’a he ngaahi fakatapu kuo talaaofaki ‘i he kamata’anga ‘o e ngaue mamafa ‘o e pongipongi ni.

‘Oku ou tui ‘oku tau kau fakataha kotoa pe ‘i he tuku kololia ki he ‘Otua Ta’ehamai ‘i he kei toka mai ‘ene melino mo ‘ene hoifua ‘o fakahoko ‘a e ngaahi ‘amanaki ki he ouau ‘o e pongipongi ni.

Malo ‘e tau a’usia ‘a e pongipongi ni, ‘oku kei kakato pea tu’utai pe ‘a e ngaahi tu’unga,  pea  kei tu’uholoaki pe moe ngaahi ‘alo’ofa ‘o e ‘Otua.

‘Oku ou fakamalo foki ki he langilangi ku ou lave ai ‘i he pognipongi ni pea ‘oku ou fiefia keu  kau ‘i he fakahoko ‘a e ngaue ko ‘eni, he koe taha ‘eni ‘o e ‘elemeniti mahu’inga taha ki he mo’ui ‘a e fa’ahinga ‘o e tangata, ‘a e fetu’utaki pe koe communication.

‘Oku ou ‘ilo pe ‘oku ‘ikai ko ha toki  feinga ‘eni ke  fakalelei ‘a e fetu’utaki ‘a e ongo motu lalahi taha ‘i he Fo’I ‘One’one, ‘a Lifuka mo Foa. ka ‘oku tau ‘amanaki ko e toki ngaue ‘eni ‘e tu’uloa, tu’unga ‘i he ‘ofa ‘a e Pule’anga Siamane.

Pea ‘oku ou fakafofonga atu ‘a e fakamalo mo e loto hounga’ia mo’oni ki he Pule’anga Siamane ‘i he ‘ofa lahi kuo nau fai pea fakahoko ‘a e fo’i gaue mahu’inga ko ‘eni. ‘Oku tau lau‘ilo pe ki he mahu’inga ‘o e fetu’utaki ‘ihe  mo’ui faka’ekonomika mo e fakasosiale ‘a ha fonua.

‘Oku mahino pe foki ‘a e faingata’a ‘a e mo’ui ‘a e ogo motu ni he ‘oku tau tui ‘oku uesia lahi pea faingata’a  ke fakahoko ‘a e ngaahi fatongia lahi tu’unga ‘I he ‘ikai malava ‘a e fefononga’aki lelei ‘i he vaha’a ‘o e ogomotu ni.

‘Oku mahino pe foki ‘a e kanofono ‘a e vahenga Foa, pea mahalo pe ‘oku ‘I ai ‘a e fakafalala lahi ‘I he vahe Foa, ‘I he ngaahi fiema’u faka ngoue. ‘Ikai ko ia pe ka koe ‘uhi ko Lifuka ‘oku ‘I ai ‘a e ngaahi potungaue ‘a e Pule’anga,  pea ‘I ai pea moe ngaahi ‘ulu’i ‘ofisi ‘a e ngaahi  siasi pea ‘i ai pea mo e Falemahaki pea moe ngaahi Ako’anga ma’olunga ‘oku mahu’inga ai ke lelei ‘a e fetu’utaki ka e malava ‘a e fefononga’aki fiemalie ‘a e kakai pea fiemalie leva ‘a e mo’ui.

Ko ia ai ‘oku ou tui ‘oku ‘ikai ha loto ‘e ta’e fiefia, ‘i he ngaue mahu’inga ‘o e pongipongi ni, pea siofaki ai ki he kaha’u fakafiemalie ange mo faka fiefia ange ki he kakai ‘o e ‘otu Ha’apai ka e tautautefito pe ki he kainga ‘o Lifuka mo Foa.

‘Oku tau fakatauange kotoa pe, ‘e fakahoko lelei ‘a e Ngaue ko ‘eni pea ‘ikai toe ‘I ai ha ngaahi fakatamaki ,  pe fakafe’afungi  ke  tokomohu  ai ‘a e ngaue mahu’inga ko ‘eni.

‘Oku tau fakatauange foki ke ‘alomalie pe ‘a natula, pea fakafaingamalie ‘a e me’a kotoa ke lava ‘a e ngaue ko ‘eni.

Tu’a ‘Ofa atu

Malo ‘aupito.

NGATA'ANGA

Tukuatu mei he : Potungaue Fakamatala moe Fetu'utaki, Nuku'alofa, 2013. Fetu'utaki ki he Potungaue ki he Ngaahi me'a Fakalotofonua (Internal Affairs).

Last Updated ( Monday, 20 May 2013 21:07 )