'Eiki Lupepau'u Tuita he 'ene me'a fakaava e Kava-kuo-Heka 2010

Wednesday, 28 July 2010 00:00 ROYALTY/NOBILITY - Royalty
Print

Tapu mo e ‘Afio e ‘Otua Mafimafí ‘i hotau lotolotongá,

Tapu mo Nōpele Vaea mo e kau Hou’eiki Nōpele ‘a ‘Ene ‘Afió,

Tapu mo e ‘Eiki Minisitā Akó mo e Hou’eiki Minisitā e Kalauní,

Fakatapu atu heni ki he Sekelitali Lahi ‘o e Siasi ‘o Tonga, Faifekau Tu’ipulotu Katoanga mo Ha’a Lotu,

Kae fakamolemole kau fakamalumalu atu pe mu’a he tala fakatapu kuo aofaki ‘e he ‘Eiki Minisitā Akó, kae ‘atā kiate au ke fakamonū hoku koloa kuo tō mei he Potungāue Akó.


‘Oku tau tuku ‘a e fakafeta’i ki he ‘Otua Mafimafí, ‘i he toka mai ‘Ene hōifua, ke fakahoko lelei ‘a e ‘ahó ni mo e ngaahi ‘amanaki kotoa pe mo e teuteu kuo fai ke fakahoko ‘a e polokalama mahu’inga ko eni ‘oku tau fakaava he ‘ahó ni.


‘Oku ou tokanga’i mei he ngaahi tohi fakamatala tokateu ‘o e fakatahá ni, ‘oku ‘iai ‘a e fiema’u lahi, tautautefito ki Tongá ni pea ‘oku ou tui pe mo e ni’ihi e ngaahi fonua lahi ‘i hotau kaunga’api ‘i he Pasifiki, ‘oku ‘iai ‘a e fiema’u lahi ke tau toe tokanga mo vakai ki ha fakafo’ou pe ke tau mahu’inga’ia ‘i hotau ‘ulungaanga fakafonuá.


‘I he ngaahi ‘ahó ni, ‘oku lahi ‘a e ngaahi veipā mo e ngaahi tālanga ‘o fekau’aki mo e me’a ko ia ko e ‘ulungaanga faka-fonua, pea ‘oku tau tui ko e ‘uhinga ia ‘oku fokotu’u ai ‘e he Va’a e Ngaahi Kautaha e Ngaahi Pule’anga, pe ko e United Nation ‘a hono va’a koia ‘oku ui ko e UNESCO, ke hoko e ta’u 2010 ko e ta’u faka-Vaha’a Pule’anga ke ne toe hoko atu e fetalanoa’aki ki he ‘Ulungaanga faka-Fonua pe ko e ‘20010 International Year for the Approcahment of Culturalship’.


‘Oku ou fakamālō lahi atu ki he ‘Eiki Ministā ‘o e Potungāue Akó, Ngaahi Ngāue ‘a e Fafiné mo e ‘Ulungaanga faka-Fonuá, ‘i he fokotu’utu’u ko ‘eni, ke fai ‘a e tokanga ki he ngaahi founga ‘e tokoni ki hono fakatolonga ‘a hotau ‘ulungaanga faka-fonua pea mo e me’a ‘okú ne malu’i ‘a hotau Tongá.


‘E ‘ikai teu tui ‘e mate pe ‘e mole ‘a hotau ‘ulungaanga faka-fonuá, he ko e me’a ia ‘oku mo’ui, pea ‘i he ‘ene mo’uí, kuopau pe ke ‘iai ‘a e ngaahi liliu ‘o makatu’unga ‘i he ngaahi fakalakalaka kuo hake mai ki he fonuá, ka ‘oku ‘iai ‘a hotau tefito’i ‘ulungaanga faka-fonua, ‘oku tautau ki ai ‘a hotau ngaahi anga faka-fonua pea ko e ngaahi ‘ulungaanga ia ‘oku tau laukau ai ‘a hotau Tongá.


Ko e langimama’o ia e La’á kuo tō, koe Kuini ‘ofeina; Kuini Salote, pea na’a ne fakatoka ki he loto’i Tongá ‘a e faka’apa’apá, mamahi’i me’á, loto toó mo e feveitokai’akí, ko ia ‘a e taufatungamotu’a ‘a hotau ‘ulungaanga faka-fonuá.


‘Oku ou fakataunge ‘e hiliange ‘a e ngaahi ouau e Kava-kuo-Heka 2010, kuo tau a’usia ‘a e ngaahi tefito’i mo’oni ke ne fakalotolahi’i kitautolu ke kei fakatolonga pea ke kei pukepuke ‘a hotau ‘ulungaanga faka-fonua.For the benefit of our English speaking quest I would like to take this opportunity to welcome you all, and to this ‘Kava-kuo-Heka 2010 Festival.


I hope that over the next few days you’ll find enjoyments and enlightenments of our most precious traditions of our Culture.


I will also want to congratulate the Hon. Minister and the Minister of Education, Women’s Affairs and Cultures for taking this initiative, to joint the many countries of the world and celebrate the United Nation year for the Rapprochement of Cultures.


I also understand that these efforts is an collaboration with UNESCO and the Tonga Tradition Committee, and would like to thanks the organizers for setting up the various programs to promote and protect our cultures diversity.


I am sure that we all agree, we can not too much emphasis on important on promoting to protect our culture and I wish this forum every success in all activities that will take place over the next few days and at the end of the day we would be benefits and perish and enlighten on how to promote and protect our culture diversities.


Malo ‘aupito, ‘Ofa atu.Mei he Potungāue Ma’u’anga Fakamatala mo e Fetu’utaki, Nuku’alofa, 2010.

Locate at Fasi-moe-Afi Free Weslyan Church Bulding, Fasi, Tel : (676) 28-170. Fax : (676) 24-862,

P.O Box 1380, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Last Updated ( Monday, 25 July 2011 10:01 )