Home / PRESS RELEASE / Royalty / Tō Folofola huufi 'o e Konifelenisi hono 87 e Siasi Uesiliana Tau'ataina 'o Tonga

Tō Folofola huufi 'o e Konifelenisi hono 87 e Siasi Uesiliana Tau'ataina 'o Tonga

E-mail Print PDF
24 Sune, 2010

Fakatapu
‘Oku tau anga ‘aki ‘i he kuohili ‘a ‘etau fanongo ki he ngaahi akonaki pea mo e fakahinohino ‘e he Fakataha mahu‘inga koeni ‘a e tefito‘i fatongia ‘o e Siasi ke tokanga makehe ki ai ‘a e Ngaahi Va‘a mo e Ngaahi Potungāue kehekehe ‘o e Siasi ‘i he ta‘u ka hoko mai.

‘I he ta‘u ni‘ihi ‘oku fakamu‘omu‘a ‘a e tokanga ki he Pule ‘a Saione mo e mafai ‘o e ‘Ofisi ‘o e Palesiteni. ‘I he ta‘u ‘e ni‘ihi ‘oku fakamamafa‘i ‘a e mo‘ui fakalaumalie ‘a e kakaí. Pea ko e ta‘u ‘e ni‘ihi ‘oku tō ‘a e tokanga ‘a e Konifelenisi ki he ngāue faka-‘Evangelió. Pea ‘oku totonu pe ia ke pehe. He ‘oku ‘aonga pea taau ke feme‘a‘aki ‘a e Hou‘eiki pea mo e kau Fakafofonga ki he Konifelenisi, kae ‘uma‘a ‘a e kau Faifekau ki he ngaahi tefito‘i me‘a koeni ‘a ia kuo hoko ko e makatuliki ‘a hotau Siasi ni.

Ka ‘i Nōvema ‘o e ta‘u ni, ‘e kamata leva ke pule‘i faka- Temokalati ‘a hotau fonua. Pea neongo ‘oku loto taha ‘a e Pule‘anga pea mo e Fale Alea ke fai ‘a e ngaahi liliu ko‘eni, ‘e ha leva ‘i hotau fonua ‘i he kaha‘u, ha ngaahi ‘ahi‘ahi te nau muimui mai ‘i he pule faka-Temokalati mei muli.

Ko e ‘uluaki ‘ahi‘ahi ‘e ha mai ko hono kamata ke fakaanga‘i ‘e he fa‘ahi faka-Temokalati ‘a e ngaahi lotu faka-Kalisitiane hono kotoa. He ‘ikai ke makatu‘unga ‘i ha loto taufehi‘a pe loto kovi, ka koe ‘uhi te nau ‘ekea ‘a e ngaahi Lao ‘o e Fonua na‘e ngalingali na‘e tali koe‘uhi ko e tui faka- Tohi Tapu. Ko hono teuaki ia ke fakapekia ‘a e ngaahi Lao ko‘eni kae fetongi ‘aki ha Lao ko e te ne fakangofua ‘a e ngaahi ‘ulungaanga ‘oku tapui ‘e he Tohi Tapu. ‘E fakamu‘omu‘a mai foki ha ngaahi ‘uhinga fakafaito‘o, pe ko ha ngaahi ‘uhinga fakahekeheke ka ko e taumu‘a ‘e tatau pe.

Ko e malu‘i lelei taha ‘o e Siasi, ‘oku ha ia ‘i he ngaahi akonaki koia ne tukufakaholo mai mei he kuohili. Ko e kau faiako tu‘ukimu‘a taha ‘a e Siasi ko Pita, ‘oku ne fakafofonga‘i ‘a e Pule mo e mafai ‘o e Siasi, Paula ko e fakahinohino tu‘ukimu‘a ia ‘o e mo‘ui fakalaumalie, pea mo Sione ko e ‘Evangelio lahi ia ‘a e Siasi. ‘Oku nau fepoupou ‘aki kotoa pea ‘oku lau ‘e he kau ako faka -Tohi Tapu ‘oku tupu ‘a e Palanisi ‘a e tui ‘a e kau ‘Apositolo mei he ‘e nau fekita fakalaumalie.

Ko e takala leva ‘o e Siasi ko hono tauhi ‘a e palanisi koia ‘a e tui ‘a e kau ‘Apositolo he ko e makatu‘unga eni ‘a ‘e ne kaukaua ‘i he fofonga ‘o e ngaahi ‘ahi‘ahi koia ‘oku teuaki mai ‘e he ngaahi liliu. Pea ‘o kapau ‘e vaka mai ‘i he tokateline faka-Temokalati ‘a e fa‘ahi kehe ke nau ue‘i ‘a e tui toputapu ‘a e Siasi, ko e takala faka ‘Otua leva ‘o e Siasi ke laka atu ki honau ngaahi nofo‘anga ‘o kaufaki'i mai ‘a 'ene fanga sipi he.

GEORGE R

Issued by the Office of Lord Chamberlain, Palace Office, Nuku'alofa.

Last Updated ( Friday, 08 July 2011 21:29 )  

Who's Online

We have 355 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES