Home / THE PUBLIC SERVICE / 14 Govt. Ministries / Police, Prisons & Fire

Police & Fire Services

Vision

  • Safer Communities

Mission

  • To be the leading police service in the Pacific, working in partnership to maintain law and order, keep the peace, prevent crime and road traumas, and enhance public safety.

Values

  • Our values are fundamental to everything we do.
  • Doing what is right, just and honest
  • Upholding the rule of law and human rights
  • Loyalty to our King, our nation and the people
  • Being guardians of the community
  • Respecting and considering the opinions of others
  • Belonging to the people , the land and the nation

 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE:

Hon. Mateni Tapueluelu  - Minister for Police & Fire Services and Minister for Revenue and Customs

Steven John Caldwell - Police Commissioner.

Lofia Heimuli - Fire Commissioner.

CONTACT INFORMATION:

Address: Mauikisikisi Road, Longolongo , Nuku'alofa.
Tongatapu, TONGA.

Tel: +676 23233
Fax: +676 23226

________________________________Ngaue pe Potungaue Polisi ki he tohi tangi

E-mail Print PDF
25 March, 2011. Kuo a'u mai ki he Pule'anga Tonga ha tohi tangi ‘e ua kuo fakamo'oni ki ai ha konga lahi ‘o e kau ngaue fakapolisi ‘o Tonga, ko ‘enau fie fakaha ‘enau ta'efiemalie ki he ngaahi me'a kehekehe fekau'aki mo e potungaue.

Ko e taha foki ‘o e ngaahi ‘asenita tu'ukimu'a ‘a e Pule'anga ko hono pukepuke ‘a e lao mo e ma'uma'uluta ‘o e fonua, pehe foki ki he nofo melino mo maau ‘a e kakai ‘o Tonga.

‘Oku fakatokanga'i ‘e he Pule'anga ‘a e ngaue lahi ‘a e Komisiona Polisi Christopher Kelley kae ‘uma'a ‘a e kau ngaue kotoa pe ‘o e Potungaue Polisi, ‘a ia ‘oku nau mateaki'i mo fai ‘osikiavelenga ‘a honau ngaahi ngafa ma'ae fonua. ‘Oku ‘i ai foki mo e fakamalo lahi ki he Pule'anga Nu'usila pea mo e Pule'anga ‘Aositelelia ki he ngaahi tokoni kuo foaki ma'ae potungaue, tautautefito ki he tokoni kuo fakafou mai ‘i he polokalama fakalakalaka ma'ae kau polisi.

Koe'uhi pe ko e ngaahi me'a ne ‘ohake ‘i he ngaahi tohi tangi ko e ngaahi me'a fakapotungaue, ‘e fakahoko pe ‘e he Potungaue Polisi ‘a e ngaue ki hono solova ‘a e ngaahi ‘isiu ‘i he tohi tangi, ‘o ‘ikai toe kau atu ki ai ‘a e Kapineti. ‘I he taimi tatau, kuo tali lelei ‘e he ‘Eiki Tokoni Palemia Samiu Vaipulu, pehe ki he ‘Eiki Minisita ki he Ngoue, Vaotata, Me'atokoni mo e Toutai ‘Eiki Nopele Vaea ke fakahoko ha tokoni ‘o ka fiema'u.

‘Oku fie fakamamafa'i heni ‘e he Pule'anga ‘a e mahu'inga ‘o e tauhi ‘o e lao mo e ma'uma'uluta ‘i hotau fonua, ‘a ia ko e vaha'angatae ia ‘a e Komisiona Polisi mea mo e kau fakahoko fatongia ‘a e Potungaue Polisi hono katoa, pea ‘oku ‘i ai ‘a e fakamalo lahi ki he ngaue lelei mo totoivi kuo fakamo'oni'i mai mei he potungaue ni ma'ae kakai ‘o Tonga.

NGATA'ANGA.

Hikitatau mo tukuatu mei he: Potungaue Ma'u'anaga Fakamatala mo e Fetu'utaki.

 
Page 33 of 40

Who's Online

We have 293 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES