Home / ABOUT MIC / Press Releases Tongan version / Ouau Lotu fakamālō'ia e a'usia e Ta'u Ngaue Fo'ou he Kaufaiako

Ouau Lotu fakamālō'ia e a'usia e Ta'u Ngaue Fo'ou he Kaufaiako

E-mail Print PDF
30 Sanuali, 2012. Na'e fakahoko ha ouau Lotu fakafeta'i mo e fakamalo'ia e a'usia e Ta'u ngaue fo'ou ki he 2012  ‘e he Potungāue Ako, Kakai Fefine mo e ‘Ulungaanga Fakafonua ‘i he Fale Fakamanatu ko Kuini Salote he ‘aho Mōnite 30 ‘o Sanuali, 2012.

‘I he ouau e ‘ahó, ko e fakaafe fakalangilangi ko e ‘Eiki Minisitā ki he Ako, Kakai Fefine mo e ‘Ulungaanga Fakafonua, Toketā ‘Ana Maumi Taufe'ulungaki, pea na'e lava mai foki ki ai mo e toko lauiafe e kaufaiako 'o tatau pe he ngaahi Kolisi 'a e Pule'anga pea pehe ki he ngaahi Lautohi si'i pea ko e ouau fakamafana mo ongo molumalu e 'apasia he hokosia mai e 'aho fakakoloa 'o ki he kaufaiako ke nau mataa 'enau kaungangaue ki eh ta'ufo'ou ni pea 'i he ouau e polokalama e tataki e ‘aho, na'e fakahoko ia ‘e Ponepate Taunisila, ko e Tokoni Talekita Ako ‘a e Potungāue Akó.

‘I he himi ‘uluaki na'e to'o ia mei he himi 348, pea na'e lau ia ‘e ‘Amelia Fangatave Kitekei'aho Tonga, ko e ‘Ofisa Ako ma'u vahenga malōlō mei he Potungāue Akó, pea ko e lotu ‘o e ‘ahó, na'e fakahoko ia ‘e Faifekau Lord Matoto ‘o Tu'anekivale, pea ko e Minisitā Pa'anga malōlō foki ia mei he Pule'anga Tonga pea tataki foki ‘e he Maa'imoa Ifi e Potungāue Polisi e ouau lotu e ‘ahó.

‘I he lea talitali ‘p e ‘ahó na'e fakahoko foki ia ‘e he Talēkita Ako; ‘Emeli Pouvalu, pea ‘i he hili lea talitali na'e hoko atu foki ki he himi hono ua, ‘o lau ia ‘e Pulupaki ‘a Siu'ilikutapu Moala Ika mei he himi 473.

‘I he lesoni hono ua, na'e lau ia ‘e Dr. Raelyn ‘Esau mei he tohi ‘Ekisotosi 18:17-23 pea fakahoko ‘e he Ifi e Potungāue Polisi e ifi faka'ali'ali pea toki hoko atu ki hono lau e lesoni hono tolu ‘e he taha e kau Talekita e Potungāue Akó, Peaua Heimuli pea na'e lau ia mei he Tohi Ngāue 6:1-7.

Ko e lesoni hono tolu, na'e fakahoko ai ‘e ‘Alisi Hoponoa ko e Faiako Lautohi Pule'anga ha hiva kimu'a pea toki fakahoko ‘e he tangata'eiki Faifekau, Lord Matoto ‘o Tu'anekivale ha malanga ‘o kaveinga'aki e " Teuteu ki ha ‘aho Leleiange".

‘I he hili e ouau malanga ‘o e ‘aho, na'e fakahoko ai ha ki'i miniti ‘e taha fakalongolongo ke fakamanatu'aki e ni'ihi na'a nau tōtau pe pekia lolotonga e fononga'anga mai e mo'ui mo e fakahoko fatongia he ta'u 2011.

‘I he hili e ouau fakalongolongo, na'e hoko atu aipe foki e polokamala ki ha ouau foaki me'a'ofa ki ha ni'ihi e toko 5 e kaufaiako kuo nau ma'u vahenga malōlō mei he fakahokofatongia ‘i he Potungāue pea na'e foaki ai ‘e he ‘Eiki Minisitā e ngaahi me'a'ofa kiatekinautolu pea hili e foaki me'a'ofa na'e hoko atu ai pe foki ki ha me'a moha pōpoaki fakamālō mo ha fakalotolahi ‘a e ‘Eiki Minisitā ki he kaufaiako mo e teuaki e ta'u ngāue fo'ou ‘o e ta'u 2012 ni.

‘I he hili e me'a e fakaafe fakalangilangi na'e hoko atu ai pe foki ki he himi tuku ‘o lau ia ‘e Kalisi Langi, ko e Faiako ‘osi Ma'uvahenga Malōlō ka na'e fakahoko fatongia ‘i he Ngaahi Lautohi si'i ‘a e Pule'anga, pea hoko atu ai pe ki he lotu tutuku ‘o fakahoko ai pe foki ‘e he tangata'eiki Faifekau, Lord Matoto ‘o Tu'anekivale ‘o fakatutuku ‘aki ai pe e oua pea hoko atu ai pe ki ha ki'i fakamokomoko ‘o e ‘aho.

ENDS.

Issued by the: Ministry of Information and Communications, 2012.

 

Who's Online

We have 308 guests online

PUBLIC ENTERPRISES