Home / ABOUT MIC / Press Releases Tongan version / Kuo a’u eni ‘ae El Niño’oe 2015 ki he malohitaha talu meihe El Niño ‘oe 1997/98

Kuo a’u eni ‘ae El Niño’oe 2015 ki he malohitaha talu meihe El Niño ‘oe 1997/98

E-mail Print PDF

08 Sepitema 2015 ‘Oku kei tu’u pe ‘a e fakafuofua ‘e ma’olalo ‘a e ‘uha ‘i he ‘avalisi angamaheni ‘i he mahina ‘e 3 ki he 6 ka hoko ‘i he ‘otu Tonga.MAHU’INGA PE KE NGAUE FAKAPOTOPOTO ‘AKI ‘AE VAI ‘UHA

Fakamatala kihe El Niño
Kuo hono eni ‘ae fa'ahi ta'u El Niño ‘o e 2015 ‘i he tahi Pasifiki koe malohi taha talu mei he El Niño ‘oe 1997/98. Koe ngaahi faka’ilonga ‘o e El Niño kuo mahino ‘aupito ‘a ‘ene ha ‘i he tahi Pasifiki o hange koe mafana ange ‘ae tahi moe ngaahi faka’ilonga kotoa. Ko e lahi taha e ngaahi me’afua ‘oku kei ha mai pe ‘e toe malohi ange ‘ae ngaahi faka’ilonga ‘o e El Niño koeni pea ‘e a’u ki hono malohiataha ‘I he konga ki mui ‘oe ta’u ni.

Ko e ha ‘a e El Niño?
Ko e El Niño ko e fa’ahi ta’u ‘oku nga’unu ai ‘a e konga tahi mafana ‘oku anga maheni ke toka ma’u pe ki he tokelau ‘o Aositelelia ‘o kolosi he Pasifiki ‘o a’u ki ‘Amelika Tonga. Ko e nga’unu ‘a e konga tahi ko ’eni ‘oku ne hiki’i hake ai e mafana e tahi i he Pasifiki ‘o lahi hake ‘i he mafana angamaheni pea hoko ai e ngaahi liliu kihe natula angamaheni e ‘ea ‘i he ngaahi feitu’u lahi kau ai ‘a Tonga ni. Ko e El Niño ‘oku hoko fakanatula pe pea meimei ke hoko ‘i he ta’u 3 ki he 7 kotoa pe.

Ko e uesia ‘e he El Niño e ‘ea ‘o Tonga ni
Ko e faha’i ta’u El Niño ‘oku ha’u ai moe ngaahi éa mokomoko ‘ihe taimi po’uli í Me ki ‘Okatopa, sií ange áe úha ‘i he fahaí taú úha, Novema ki ‘Épeleli pea lahi ange moe faingamalie ke hoko ai ha ngaahi afaa ‘i he angamaheni. Koe ngaahi ta’u El Niño koe taimi lelei ia kihe to ‘oe kumala moe ngaahi ngoue foha ‘oku lelei ange kihe éa mokomoko he taimi po’uli ka óku íkai ke lelei ia kihe ngaahi ngoue foha áia ‘oku fiemaú vai ange pe fakafalala kihe úha. Koe ngaahi ‘akau fua moe moe Vanila ‘oku ha mai ‘oku nau fua lahi ange ‘i he faha’i ta’u El Niño. Koe maketi kihe valu ‘oku ‘ikai ke faá lelei ‘i he taimi koeni koeúhi koe mafana e tahi pea ‘oku lahi ange leva ‘ae ‘alu ‘ae ika ni meihe potu tahi ó Tonga.

Tuúnga lolotonga
Koe mafana taha e éa naé 30.1oC í he áho 1 ó ‘Aokosi í Niuafoóu. Koe momoko taha ‘oe ‘ea na’e 12.0oC ‘i he ‘aho 17 ‘Aokosi ‘i Fua’amotu. Koe ‘uha ‘i he mahina ko ‘Aokosi na’e ‘i he ‘avalisi angamaheni ‘i he ongo Niua pea na’e ma’olunga ‘I he angamaheni ‘ihe toenga ‘oe ‘out Tonga kotoa.

Feituu

‘Uha naé lekootiSune

Siulai

‘AokosiNiuafo’ou KEYNiuatoputapu 

‘Uha, maólalo he angamaheni

Vava’u  ‘Uha anga maheni

Ha’apai  ‘Uha, maólunga he angamaheni

Nuku'alofa 

Fua'amotu Tepile 1. Lahi e ‘uha mei Sune ki ‘Aokosi 2015.     
Ko e tu’unga e ‘uha ‘i he ‘otu Tonga

‘I he mahina e 3 kuo hili na’e maólalo áe úha í he angamaheni ‘i he ongo Niua pea mo Vava’u, ‘avalisi ‘i Ha’apai pea ma’olalo ‘ihe ‘avalisi ‘i Tongatapu. 

Koe fakafuofua kihe mahina é 3 kihe 6 ka hoko ‘e kei ma’olalo pe ‘i he angamaheni ‘ae ‘uha ‘i he ‘otu Tonga. Koe angamaheni pe foki eni ‘o e fakafuofua kihe ‘uha kihe mahina e 3 ka hoko ‘i he ta’u El Niño. Koe ngaahi feitu’u ‘oku si’iange ai ‘ae ‘uha ‘I he lolotonga ni ‘oku fakafuofua e kei hoko atu pe ‘ae si’iange ‘ae ‘uha ‘i he faha’i ta’u momoko (Me-‘Okatopa) ‘aia ‘oku si’iange ‘ae ‘uha ‘i he angamaheni pea pehe kihe a’u atu ai pe kihe faha’i ta’u ‘uha (Novema -‘Epeleli). Koia ai ‘oku mahu’inga p eke tanaki e vai ‘uha he taimi ‘oku ‘uha ai pea ngaue fakapotopoto ‘aki ‘ae vai.

Feitu’u

Koe ‘uha he mahina e 3 kuo hili

Fakafuofua kihe ‘uhaLahi e ‘uha mei  Sune ki ‘Aokosi 2015

Tuúnga e laálaá moe ngaahi fakatokanga

‘Okatopa ki Tisema 2015

Sanuali ki Ma’asii 2016Niuafo’ouFakatokanga ‘e ma’olalo e ‘uha he ‘avalisikeyNiuatoputapuFakatokanga ‘e ma’olalo e ‘uha he ‘avalisi

Tu’unga koe fakatokanga

Vava’uLolotonga ma’olalo e ‘uha he ‘avalisi

Maólalo ‘uha he angamaheni

Ha’apai

Matafi atu ‘ae nounou ‘i he vai ‘uha‘Avalisi

Tongatapu

Matafi atu ‘ae nounou ‘i he vai ‘uha

Maólunga he

angamaheni


Tepile 2.  ‘Uha he mahina e 3 kuo hili moe tu’unga lolotonga e laálaá moe ngaahi fkatokanga moe fakafuofua kihe úha ‘o a’u ki Ma’asi 2016

Koe fakamatala El Niño hono hoko ‘e tuku atu ia ‘ihe ‘uluaki uike ‘o ‘Okatopa 2015.

Fetu’utaki mo ha toe Fakamatala

Ki ha toe fiemaú fakamatala fakaikiiki, fetuútaki kihe vaá Vakai Matangi a Tonga ‘I he Potungaue Vakai Matangi, Maúánga Ivi, Fakamatala, Fakatamaki Fakanatula, ‘Atakai, Feliliuaki e ‘Ea moe Fetu’utaki, telefoni 35355, pe koe email  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . ‘E toe ma’u foki moe ngaahi fakamatala mei he www.met.gov.to .

 

 

Who's Online

We have 220 guests online

PUBLIC ENTERPRISES